Test voor de nvn

 

Dit is een stukje tekst met HIER de link naar de pdf. In dit geval is die pdf gepubliceerd op Online Touch, middels een gratis account. Online Touch voegt (net als bijvoorbeeld Issuu) wat extra functionaliteit toe aan onze pdf, zoals een inhoudsopgave. Voordeel van Online Touch is dat je een enkele betaalde uitgave kunt plaatsten. Je bent dan zeker dat er geen advertenties om je uitgave heen staan.

Hier onder heb ik de publicatie ge-embed in de pagina. Hierbij zie je dus direct dat het om een magazine gaat. Omdat ik heb gekozen voor de gratis versie van Online Touch staat er wel een advertentie bij. 
Let wel: hoe breed en hoe hoog dit op je website staat, bepaal je zelf. 

Hieronder met de link in een plaatje

Bekijk HIER hoe een pdf eruit ziet die op de eigen website staat. Dus niet een link naar een andere partij heeft, zoals Online Touch of Issuu.